Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U kunt hun contactgegevens vinden in de sectie "Opmerking over de verantwoordelijke partij" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:  gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv.  Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment en kosteloos informatie te ontvangen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Shopify

We hosten onze website op Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify").

Shopify is een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Shopify wordt ook gebruikt om bezoekersaantallen, verkeersbronnen, klantgedrag en gebruikersstatistieken te analyseren. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradressen, betalingsinformatie en andere informatie met betrekking tot de aankoop (bijv.  telefoonnummer, bedrag van de verkochte bedragen, enz.). Voor analyses slaat Shopify cookies op in je browser.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk is. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met Shopify. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat Shopify de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv.  bij communicatie via e-mail) kunnen beveiligingslacunes hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

SC Trade & Services GmbH
Schmiedeweg 4
45731 Waltrop

Telefoon: 015238057659
E-mailadres: info@kaeltebringer.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv.  namen, e-mailadressen, enz.) Besluit.

opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv.  fiscale of commerciële bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens af te staan aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv.  geheime diensten) verwerken, evalueren en permanent opslaan van uw gegevens op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 PAR. 1 BED. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PAR. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT IS VAN TOEPASSING OP PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PAR. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL of Als TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv.  rekeningnummer in het geval van automatische incassomachtiging), zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëring) worden uitsluitend uitgevoerd via versleutelde SSL of TLS. TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op informatie over uw persoonsgegevens. een recht op rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als je de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
 • Als u bezwaar maakt volgens art. 21 abs. 1 AVG moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de opdrukverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv.  B. Cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv.  de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv.  voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv.  B. Cookies voor het meten van het webpubliek) worden gebruikt op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. a AVG); De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, u hierover informeren. Vraag om toestemming.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 abs. 1 verlicht. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. a AVG) als daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv.  nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, aanvraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 abs. 1 verlicht. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. a AVG) als daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv.  nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots zijn in staat om te reageren op uw vragen en andere input zonder menselijke hulp. Hiervoor analyseren de chatbots naast uw invoer ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv.  namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chatgeschiedenissen). Verder kunnen je IP-adres, logbestanden, locatie-informatie en andere metadata via de chatbot worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbot provider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven, op voorwaarde dat aan de andere wettelijke vereisten (met name toestemming) wordt voldaan. Hiervoor kunnen de chatbots gekoppeld worden aan analyse- en advertentietools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u tijdens de communicatie invoert, blijven bij ons of onze klanten. de chatbot-operator totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv.  nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De wettelijke basis voor het gebruik van chatbots is art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG, als de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of in het kader van contractuitvoering. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke klantcommunicatie (art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO).

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het e-mailadres dat wij tijdens de registratie hebben opgegeven gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, wordt uitgevoerd met het oog op het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gebracht en, indien nodig, voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie. voor het initiëren van verdere contracten (art. 6 abs. 1 verlicht. b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich registreren bij Google. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om u te registreren bij Google, hoeft u alleen maar uw Google-naam en -wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit bevestigen aan onze website.

Als u inlogt met Google, kunnen we dit mogelijk niet doen. kan bepaalde informatie op uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U bepaalt of en welke informatie dit is als onderdeel van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met Google-registratie is gebaseerd op ons legitieme belang om onze gebruikers in staat te stellen een zo eenvoudig mogelijk registratieproces te hebben (art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsopties, zijn er geen tegenstrijdige dwingende rechten van de betrokkenen duidelijk.

Registratie bij Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich registreren bij Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Als u besluit zich te registreren bij Facebook Connect en op de knop "Inloggen met Facebook"/"Verbinden met Facebook" klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Als gevolg hiervan wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of website. gekoppeld aan onze diensten. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens die zijn opgeslagen op Facebook. Dit zijn voornamelijk:

 • Facebook-Naam
 • Facebook-profiel- en omslagfoto
 • Facebook-omslagfoto
 • E-mailadres opgeslagen op Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-Freundeslisten
 • Facebook vind-ik-leuks
 • verjaardag
 • Geslacht
 • Land
 • taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren.

Registratie bij Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerking zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. aan DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorzending behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons samen rusten zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Betroffenenrechte (;  verzoek om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunt u uw claim rechtstreeks bij Facebook indienen. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Zie de Gebruiksvoorwaarden van Facebook en het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

ProvenExpert

We hebben ProvenExpert-beoordelingszegels op deze website opgenomen. De aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantrecensies die bij ProvenExpert over ons bedrijf zijn ingediend, in een zegel op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht. ProvenExpert registreert ook uw taalinstellingen om het zegel in de geselecteerde landstaal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo begrijpelijk mogelijk presenteren van klantrecensies. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiekentools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de via het programma geïntegreerde tools te beheren en uit te spelen. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden verzonden naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, bijv.  paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden verzameld. samengevat in een profiel, dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of gebruiker. waarvan het eindapparaat is toegewezen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (bijv.  B. Cookies oder Device-Fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om geschikte advertenties te kunnen tonen aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de "e-commerce tracking" functie van Google Analytics. Met behulp van e-commerce tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarden, verzendkosten en de tijd vanaf het bekijken tot het kopen van een product worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of gebruiker. waarvan het apparaat is toegewezen.

opslagduur

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv.  B. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv.  DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd. verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Taboela

Onze website maakt gebruik van native advertising technologieën van Taboola Inc. voor het bijhouden van conversies en remarketing. Daarbij plaatst de provider een cookie op uw computer. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en de providers herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en dus naar onze site is doorgestuurd.

De remarketingfunctie wordt ook gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website als onderdeel van het native advertising-netwerk. De browser van de websitebezoeker slaat cookies op die het mogelijk maken om de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van native advertising providers. Op deze pagina's kan de bezoeker vervolgens advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van de providers gebruiken. Volgens hun eigen verklaringen verzamelen de providers tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie echter niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen op te geven onder https://www.taboola.com/privacy-policy.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder andere: Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Hotjar kan ook bepalen hoe lang je op een bepaald punt bij de muisaanwijzer bent gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heatmaps te maken, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website de voorkeur hebben van de websitebezoeker.

Verder kunnen we bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw inzendingen hebt geannuleerd in een contactformulier (het zogenaamde "contactformulier"). Conversie-Trechters).

Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (bijv.  B. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hotjar uitschakelen

Als u het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out

Houd er rekening mee dat de deactivering van Hotjar noodzakelijk is voor elke browser of browser. moet voor elk apparaat afzonderlijk worden gedaan.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (zoekwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden gebaseerd op de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijv.  locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn diensten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt hier lezen hoe Google gegevens van websites of apps gebruikt:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Adsense kunnen we gerichte advertenties van externe bedrijven op onze site weergeven. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google bepaalt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij het selecteren van de juiste advertentie ook rekening gehouden met contextuele informatie zoals uw locatie, de inhoud van de website die u bezoekt of de Google-zoektermen die u hebt ingevoerd.

Google AdSense maakt gebruik van cookies, webbakens (onzichtbare afbeeldingen) en vergelijkbare herkenningstechnologieën. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.

De door Google Adsense verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het gebruik van AdSense is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv.  op bepaalde producten te klikken) om u in te delen in bepaalde advertentiedoelgroepen en vervolgens passende reclameboodschappen aan u uit te spelen wanneer u andere online aanbiedingen (remarketing of remarketing) bezoekt. Retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Remarketing worden gemaakt, worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die gebaseerd zijn op uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijv.  mobiele telefoon) zijn ook aangepast aan u op een ander van uw apparaten (bijv.  tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo effectief mogelijk op de markt brengen van zijn producten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantmatching

Om doelgroepen te creëren maken we onder andere gebruik van de klantvergelijking van Google Remarketing. Daarbij dragen wij bepaalde klantgegevens over (bijv.  e-mailadressen) van onze klantenlijsten naar Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze geschikte advertentieboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv.  op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in banneradvertenties die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen en de bezochte websites, klikken en andere informatie over gebruikersgedrag aan hem kunnen toewijzen. Voor dit doel maakt DoubleClick gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv.  B. Device-Fingerprinting) ein. De verzamelde informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen.

Het gebruik van Google DoubleClick is in het belang van gerichte advertentiemaatregelen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 abs. 1 verlicht. f AVG cadeau. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor advertenties van Google, raadpleegt u de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de actiepixels van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook-beleid inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebookpagina's als buiten Facebook advertenties plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Het gebruik van Facebook pixels is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorzending behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons samen rusten zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Betroffenenrechte (;  verzoek om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunt u uw claim rechtstreeks bij Facebook indienen. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

Meer informatie over de bescherming van je privacy vind je in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt zich ook afmelden voor remarketing voor aangepaste doelgroepen in het gedeelte Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest-tag

We hebben Pinterest-tags op deze website opgenomen. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest-tag wordt gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties op onze website of op een andere pagina van het Pinterest-tagadvertentienetwerk te tonen.

Hiervoor verzamelt de Pinterest-tag onder andere een tag-ID, uw locatie en de verwijzende URL. Bovendien kunnen promotiespecifieke gegevens zoals orderwaarde, bestelhoeveelheid, ordernummer, categorie van gekochte artikelen en videoweergaven worden vastgelegd.

Pinterest-tag maakt gebruik van technologieën die cross-page herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv.  B. Cookies oder Device-Fingerprinting).

Het gebruik van Pinterest tags is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingmaatregelen die zo effectief mogelijk zijn. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Pinterest is een wereldwijd actief bedrijf, waardoor ook een gegevensoverdracht naar de VS kan plaatsvinden. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Meer informatie over de Pinterest-tag vind je hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Meer informatie en het privacybeleid zijn te vinden in het privacybeleid van Pinterest op: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Contract voor orderverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder van Pinterest-tag. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Pinterest-Tag de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet opgeslagen of. alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. aan DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. opgeslagen door de nieuwsbriefserviceprovider en verwijderd van de nieuwsbriefdistributielijst na afmelding voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te gebruiken in het kader van ons legitieme belang op grond van art. 6 abs. 1 verlicht. f GDPR te verwijderen of te blokkeren.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres naar ons of naar onze klanten verzonden. de aanbieder van de nieuwsbriefservice, indien van toepassing. opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en tools

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die door Google worden geleverd, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Als gevolg hiervan verneemt Google dat deze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv.  toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijv.  in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv.  IP-adres, tijd doorgebracht door de websitebezoeker op de website of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Zendesk

We gebruiken het Zendesk CRM-systeem om vragen van gebruikers te verwerken. De provider is Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

We gebruiken Zendesk om uw verzoeken snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 abs. 1 verlicht. f AVG cadeau.

U kunt alleen vragen stellen met uw e-mailadres en zonder vermelding van uw naam.

De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv.  nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder Bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Zendesk heeft bindende bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende interne bedrijfsvoorschriften die de interne gegevensoverdracht van het bedrijf naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details zijn hier te vinden: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw verzoek met ons via Zendesk, kunt u ook met ons communiceren via e-mail, telefoon of fax.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

De chatfuncties van Zendesk

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons berichten te sturen via een chatvenster. Chatfunctionaliteit wordt geleverd door Zendesk. Als u dit chatvenster gebruikt, slaan we naast uw chatberichten ook uw IP-adres op. Het is niet nodig om uw naam op te geven voor de chat.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Zendesk waarin we Zendesk verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet te delen met derden.

Billbee

De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met art. 6 abs. 1 verlicht. b GDPR wordt uitsluitend doorgegeven aan Billbee voor de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling uit te voeren. Details over het privacybeleid van Billbee en zijn privacybeleid zijn hier te vinden: https://www.billbee.io/datenschutz/

Freshdesk

We gebruiken de Freshdesk-tool op onze website om vragen van klanten te verwerken. Anbieter ist die Freshdesk Inc., 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, Verenigde Staten.
Als u gegevens (bijv. e-mailadres, uw naam) invoert en verzendt met het oog op de verwerking van een ondersteuningsverzoek per e-mail of Facebook Messenger, worden deze ook opgeslagen op de servers van Freshdesk buiten de EU.

Freshdesk opereert onder de vereisten van het EU-U.S. Privacy Shield Framework, het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (meer informatie is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/list. Deze overeenkomsten zijn bedoeld om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Het privacybeleid van Freshdesk kan worden bekeken here en here (privacyverklaring en addendum gegevensbeveiliging).  U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Beoordelingen over Judge.me

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Judge.me worden geïntegreerd, met name voor het opnemen en presenteren van productrecensies in onze winkel. Judge.me is een aanbod van Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA. Dit omvat met name een beoordelings- en vraag-/antwoordmodule op de productpagina's, waarmee gebruikers hun voorkeur voor de inhoud en producten kunnen uiten en ook hun eigen inhoud voor andere gebruikers kunnen schrijven.

Het privacybeleid van Judge.me is te vinden op: https://judge.me/privacy

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge / andere widgets

Om de Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. B. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat een bestelling is geïntegreerd in Trusted Shops-widgets op deze website.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met Art. 6 abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, met wie we samenwerken in overeenstemming met art. 26 AVG zijn verantwoordelijk voor gegevensbescherming. In het kader van deze privacyverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met art. 26 abs. 2 AVG.

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse content delivery network (CDN) provider als onderdeel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH is te vinden in hun Privacybeleid.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na het afronden van de bestelling wordt uw gehashte e-mailadres met behulp van een one-way cryptografische functie naar Trusted Shops GmbH verzonden. De wettelijke basis is art. 6 abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' doorslaggevende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten in overeenstemming met Kunst. Kunst. 6 abs. 1 S. 1 lit. f AVG vereist. Als dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent aangemeld voor de diensten, krijgt u hiervoor voor het eerst de gelegenheid. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH verwijderd en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH bij voorkeur voor vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden met behulp van de contactmogelijkheden in de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming. Desalniettemin kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

Tidio

We gebruiken Tidio (hierna: "Tidio") om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chatsystemen. De aanbieder is Tidio LLC, 180 Steuart St, CA 94119, San Francisco, Californië, VS.

Berichten die u ons stuurt, kunnen worden opgeslagen in het Tidio-ticketsysteem of worden beantwoord in de livechat door onze medewerkers. Als u met ons communiceert via Tidio, alle gegevens die u voor het begin van de chat hebt ingevoerd (bijv.  B. Naam of chat-ID, adres en telefoonnummer) evenals uw IP-adres, uw land van herkomst, gebruikte browser en apparaat, bezochte website en de uitgewisselde berichten worden samengevat in een profiel en opgeslagen op de servers van Tidio.

De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv.  nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

We gebruiken Tidio ook om het gedrag van onze gebruikers te analyseren. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoeveel gebruikers onze website hebben bezocht of het contactformulier hebben ingevuld.

Het gebruik van Tidio is gebaseerd op Art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk verwerken van uw vragen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Tidio: https://www.tidio.com/privacy-policy/.

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder van Tidio. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de aanbieder van Tidio de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

8. e-commerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken of om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Kredietwaardigheidscontroles

In het geval van een aankoop op rekening of een andere betaalmethode waarvoor we vooruitbetalingen doen, kunnen we een kredietcontroleprocedure (scoring) uitvoeren. Voor dit doel verzenden wij de gegevens die u hebt ingevoerd (bijv.  B. Naam, adres, leeftijd of bankgegevens) aan een kredietbureau. Op basis van deze gegevens wordt de kans op een wanbetaling bepaald. In het geval van een buitensporig risico op niet-betaling, kunnen we de betreffende betaalmethode weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de uitvoering van het contract (art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG) en om wanbetalingen te voorkomen (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO). Als toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 abs. 1 verlicht. GDPR); De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zahlungsdienste

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv.  B. Naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op de verwerking van betalingen. Deze transacties zijn onderworpen aan de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 abs. 1 verlicht. b AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6 abs. 1 verlicht. f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, art. 6 abs. 1 verlicht. een AVG-rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; Toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betaaldiensten/payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De aanbieder van de betalingsdienst is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna" genoemd). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv.  aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om te betalen met Klarna (Klarna-betaaloplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna checkout oplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirect

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "Paydirekt" genoemd). Als u de betaling via Paydirekt uitvoert, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent geregistreerd. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt gegevens verzamelen als onderdeel van de transactieverwerking. verdere gegevens zoals bijv.  Afleveradres of afzonderlijke artikelen in het winkelwagentje. Paydirekt verifieert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het te betalen bedrag wordt dan van uw rekening overgemaakt naar onze rekening. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Voor meer informatie over betaling met Paydirekt verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Directe bankoverschrijving

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH" genoemd). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor de betaalmethode "Sofortüberweisung", stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, die zij kunnen gebruiken om in te loggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de TAN die u hebt verzonden. Het zal ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging sturen. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlijn van de kredietlijn en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over u zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, uw persoonsgegevens. andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen. Voor meer informatie over betaling met Sofortüberweisung verwijzen wij u naar de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

De aanbieder van deze betaaldienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over de verwerking van uw gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna "giropay" genoemd).

Details zijn te vinden in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify Betaling

De aanbieder van deze betalingsdienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna "Shopify Payment" genoemd).

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Shopify Payment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.