herroepingsrecht

Herroepingsrecht


Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn:

Herroepingsrecht


herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen
SC Trade & Services GmbH
Schmiedeweg 4
45731 Waltrop
E-mailadres: info@kaeltebringer.de
Telefoon: 015238057659
door middel van een duidelijke uitleg (bijv. B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract, terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.  De kosten worden geraamd op maximaal ca. 80 euro geschat.

Einde herroeping

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Een :
SC Trade & Services GmbH
Schmiedeweg 4
45731 Waltrop
E-mail info@kaeltebringer.de

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam consument(en)

________________________________________________________________

Adres consument(en)


________________________________________________________________

Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

§10 Inbedrijfstelling

Houd er rekening mee dat onze airconditioners in gebruik moeten worden genomen door een gecertificeerde technicus en dit wordt gedocumenteerd door een inbedrijfstellingsprotocol. Als dit niet het geval is, vervallen garantie- en garantieclaims.

Een mededeling:

*Opmerking: De installatie van het airconditioningsysteem mag alleen worden uitgevoerd door middel van een systeem in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 517/2014 gecertificeerd bedrijf, door het sluiten van het koopcontract bevestigt u dat dit zal worden nageleefd. *Lekkage van koudemiddel draagt bij aan klimaatverandering. Koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dragen bij een lek minder bij aan de opwarming van de aarde dan koudemiddelen met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP). Dit systeem bevat koudemiddelen met een GWP gelijk aan 675. Een lekkage van 1 kg van dit koudemiddel zou dus een 675 keer grotere impact hebben op de opwarming van de aarde dan 1 kg CO2, op basis van honderd jaar. Voer geen werkzaamheden uit aan het koelcircuit of demonteer de unit – raadpleeg altijd gekwalificeerd personeel.